Algemene inlichtingen

Algemene voorwaarden

Aanvaarding van de algemene voorwaarden

Deze Nederlandstalige site is een informatieve site die zich richt tot zowel klanten van ons kantoor als niet-klanten, hierna ‘internauten’ genoemd.

Deze site is onderworpen aan de Belgische wetgeving. De internaut erkent kennis te hebben genomen van dit charter en verbindt zich ertoe dit na te leven.

Er wordt aan herinnerd dat de gegevensgeheimhouding niet verzekerd is op het internet en dat het de taak van elke internaut is om alle passende maatregelen te treffen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen

Verwerking van aanvragen en/of gegevens

Wij behouden ons het recht voor om de verwerking van de gegevens ondergeschikt te maken, op te schorten of te weigeren in de volgende gevallen :

  • onvolledige of onjuiste gegevens;
  • mededeling van duidelijk verkeerde en zelfs verzonnen gegevens;
  • De lijst hierna is niet exhaustief.

Diensten

De diensten en goederen die voorgesteld worden op de site, worden te goeder trouw en zo nauwkeurig en getrouw mogelijk beschreven.

De op de site afgebeelde foto’s hebben geen enkele contractuele waarde.

Beschikbaarheid

In elk geval kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die resulteert uit de niet-beschikbaarheid van de dienst die de aanvragen van de gebruiker verwerkt.

Disclaimer – beperking van aansprakelijkheid

Ons kantoor kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van het contract als gevolg van de onjuistheid van de meegedeelde gegevens of in geval van overmacht

Intellectuele eigendom

De informatie op de site is voorbehouden voor louter persoonlijk gebruik en mag geenszins gereproduceerd of meegedeeld worden - noch volledig, noch gedeeltelijk. Alle gegevens (tekst, geluid of foto’s) op de pagina’s van deze site zijn de exclusieve eigendom van ons kantoor of zijn partners. Elke reproductie, voorstelling of verspreiding van de volledige inhoud van deze site of een deel ervan voor andere dan persoonlijke doeleinden, op eender welke drager of via eender welk procedé, is verboden. De niet-naleving van dit verbod vormt een overtreding waarvoor de overtreder burgerrechtelijk en strafrechtelijk vervolgd kan worden.